Strona główna

Fundusze europejskie - dla rozwoju województwa podlaskiego

„TENT-BALONY" Lech Podbiełło

informuje, iż projekt pt.:

„Zakup urządzeń
w celu unowocześnienia procesu produkcyjnego oraz uruchomienia nowej usługi"

został przeprowadzony przy współfinansowaniu przez UNIĘ EUROPEJSKĄ

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa I:

Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.4:

Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.2:

Małe i średnie przedsiębiorstwa

oraz ze środków budżetu państwa.